Depan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga ( PKK )

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, disingkat PKK, adalah organisasi kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Indonesia. PKK terkenal akan "10 program pokok"-nya.

10 Program Pokok PKK :

 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 2. Gotong Royong
 3. Pangan
 4. Sandang
 5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
 6. Pendidikan dan Ketrampilan
 7. Kesehatan
 8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
 9. Kelestarian Lingkungan Hidup
 10. Perencanaan Sehat
 
TUJUAN
 
Gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan  gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
 
SASARAN
 
Sasaran Gerakan PKK adalah keluarga, baik di pedesaan maupun perkotaan yang perlu ditingkatkan dan dikembangkan kemampuan dan kepribadiannya, dalam :
 1. Mental Spiritual meliputi sikap dan perilaku sebagai insan hamba Tuhan, anggota masyarakat dan warga negara yang dinamis serta bermanfaat, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 2. Fisik Material meliputi pangan, sandang, papan, kesehatan, kesempatan kerja yang layak serta lingkungan hidup yang sehat dan lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan ketrampilan.
 
TRUKTUR ORGANISASI
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)
DESA CITENJO KECAMATAN CIBINGBIN KABUPATEN KUNINGAN

 

Ketua : YUNI
Wakil Ketua : NENI WAHYUNI
Sekretaris     :  RENI FITRI YUMILAH
Bendahara    : DIANI
 
POKJA I
Ketua          : DARTINAH 
Anggota : 1. DASKICIH
                     2. NINA KURNIAWATI
                     3. NEKI EKAWATI
 
POKJA II
Ketua : JUJU JUHERNI 
Anggota      : 1. HENI MARLINA
                     2. KUSRINI 
                     3. SOLEHA
 
POKJA III
Ketua : YAYI FATIMAH  
Anggota : 1. JUJU JUMIATI
                    2. PURI
                    3. 
 
POKJA IV
Ketua : NURYANI
Anggota : 1. SUSI SULISTIANI
                   2. EEN JUHERNI
                   3. LILI HASANAH
 
DASA WISMA : HATI KUSENDANG
UP2K             : ANDRIYANI